Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Rodzaj

Powiat ziemski

Powiat

Siemiatycki

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

Siemiatycze

Kontakt

sekretariat tel/fax (85) 65 66 500 / 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl
strona www: www.siemiatycze.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Starosta

Marek Bobel

Wicestarosta

Sylwester Zgierun

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Boguszewski
Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak
Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska

 

Statut Powiatu
 

 

Budżet Powiatu

 Szczegółowe Dane Teleadresowe
 

Wykaz rachunków bankowych

 

 

Działalność Lobbingowa
 

 

Status prawny podmiotu

Samorząd Powiatu Siemiatyckiego działa na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 01.142.1592, 02.23.220, 02.62.558, 02.113.984, 02.153.1271. 02.200.1688, 02.214.1806)

2. Uchwały Nr VII/19/99 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siemiatyckiego oraz uchwały nr VIII/57/03 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego.

 

 

Powiat wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów powiatu:

· pochodzącą z wyborów Radą Powiatu (organ stanowiący i kontrolny) oraz

· powoływanym przez Radę Zarządem Powiatu (organ wykonawczy) ze Starostą Powiatu Siemiatyckiego, jako jego przewodniczącym.

 

Zasady udostępniania dokumentów Rady i Zarządu Powiatu

 

 

Zakres działania i zadania powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1. Edukacji publicznej

2. Promocji i ochrony zdrowia

3. Pomocy społecznej

4. Polityki prorodzinnej

5. Wspierania osób niepełnosprawnych

6. Transportu i dróg publicznych

7. Kultury i ochrony dóbr kultury

8. Kultury fizycznej i turystyki

9. Geodezji kartografii i katastru

10. Gospodarki nieruchomościami

11. Zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego

12. Gospodarki wodnej

13. Ochrony środowiska i przyrody

14. Rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

15. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

16. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

17. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

18. Ochrony praw konsumenta

19. Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

20. Obronności

21. Promocji powiatu

22. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Data wytworzenia: 2003-09-26

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2003-09-26