Start /

Samorząd Powiatu Siemiatyckiego

 

 

Osoba prawna: Powiat Siemiatycki

Z siedzibą w miejscowości:

Siemiatycze

Regon:

050658611

Szczególna forma prawna:

03 Wspólnoty Samorządowe

Własność:

113 Własność samorządowa

Rodzaj przeważającej działalności:
(wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD):

7511Z Kierowanie Podstawowymi
Rodzajami Działalności Publicznej

(wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD):

7511 Kierowanie Podstawowymi
Rodzajami Działalności Publicznej

Wykaz rachunków bankowych

 

Dane pochodzą z Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez Krajowy Rejestr Urzędowy
Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok

z dnia 08.01.1999 roku.


Wykonując dyspozycje zawarte w art. 9 ust. 3 i 4 z dnia 19 stycznia 2011r. o języku migowym i inyych środkach
komunikowania się (Dz.U. Nr 209 poz. 1243), Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach informuje, iż osoby wyszczególnione
w art. 2 ust. 1 i art. 3 pkt 1 ww ustawy mogą korzystać ze środków wspierających kominikowanie sie poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej ( powiat@siemiatycze.pl )
- przesyłanie faksów ( 85 656 65 01 )

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zapewnia również na zasadach określonych w art. 12 ww ustawy pomoc
pracownika urzędu posługującego sie polskim językiem migowym. Zgłoszenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
można dokonać pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub osobiście.Ogłoszenie o konsultacjach społecznych aktualiacji Strategii Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego do 2020 rokuROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi
i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ISO 9001:2009

 

 

 

Status prawny podmiotu

Samorząd Powiatu Siemiatyckiego działa na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 01.142.1592, 02.23.220, 02.62.558, 02.113.984, 02.153.1271. 02.200.1688, 02.214.1806)

2. Uchwały Nr VII/19/99 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siemiatyckiego oraz uchwały nr VIII/57/03 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego.

 

 

Powiat wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów powiatu:

· pochodzącą z wyborów Radą Powiatu (organ stanowiący i kontrolny) oraz

· powoływanym przez Radę Zarządem Powiatu (organ wykonawczy) ze Starostą Powiatu Siemiatyckiego, jako jego przewodniczącym.

 

Zasady udostępniania dokumentów Rady i Zarządu Powiatu

 

 

Zakres działania i zadania powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1. Edukacji publicznej

2. Promocji i ochrony zdrowia

3. Pomocy społecznej

4. Polityki prorodzinnej

5. Wspierania osób niepełnosprawnych

6. Transportu i dróg publicznych

7. Kultury i ochrony dóbr kultury

8. Kultury fizycznej i turystyki

9. Geodezji kartografii i katastru

10. Gospodarki nieruchomościami

11. Zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego

12. Gospodarki wodnej

13. Ochrony środowiska i przyrody

14. Rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

15. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

16. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

17. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

18. Ochrony praw konsumenta

19. Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

20. Obronności

21. Promocji powiatu

22. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Data wprowadzenia do BIP: 2009-06-08
Data publikacji: 2009-06-08
Data modyfikacji: 2015-01-13