OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

W SFERZE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PROMOCJI POWIATU

 

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych powiatu w sferze:

I. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

II. promocji powiatu.

 

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r.
 

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesłać pocztą
na powyższy adres w terminie od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia 27 lutego 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Oferty realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór ofert na poszczególne zadania publiczne z wpisanym rodzajem zadania priorytetowego został zamieszczony poniżej.

 

I. Rodzaje zadań priorytetowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015r.:

  1. przedsięwzięcia upowszechniające:

a) dziedzictwo kulturowe powiatu oraz kulturę współczesną – oferta do pobrania

b) tradycje narodowe, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej - oferta do pobrania

  1. wydanie publikacji wydawniczych popularyzujących wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury ziem powiatu siemiatyckiego - oferta do pobrania


 

II. Rodzaje zadań priorytetowych z zakresu promocji powiatu w 2015 r.:

  1. wspieranie przedsięwzięć promujących rozwój powiatu, w tym rozwój przedsiębiorczości - oferta do pobrania

  2. działania na rzecz nawiązywania kontaktów i współpracy ponadregionalnej - oferta do pobrania

  3. udział w targach turystycznych lub innych imprezach o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) mających na celu promowanie potencjału i walorów powiatu siemiatyckiego - oferta do pobrania

  4. wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących potencjał i walory powiatu siemiatyckiego - oferta do pobrania

 

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

 

wzór umowy – plik do pobrania

wzór sprawozdania - plik do pobrania

 

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2015-01-28

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2015-01-28

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2015-01-28