Uchwała Nr VII/19/99

Rady Powiatu Siemiatyckiego

Z dnia 25 stycznia 1999 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siemiatyckiego

 

            Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578) Rada Powiatu Siemiatyckiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Statut Powiatu Siemiatyckiego w brzmieniu, jak stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Ogar

 

 

 

Uchwała Nr VIII/57/ 03
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego

 

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1592, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Powiatu Siemiatyckiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/19/99 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 stycznia1999r / Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 11 poz. 93 i 94, z 2000r Nr 2 poz.16, Nr 9 poz.73, Nr 29 poz.445, z 2001r Nr 53 poz. 888 i Nr 54 poz. 922 oraz z 2003r Nr 8 poz. 255 / wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       w §11:

a)      ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.",

 

b)      ust.3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczacego. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.",

 

2.       w §14 w ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2/ porządek obrad",

3.       w §18 w ust.5:

a)      pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2/ z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd powiatu",

b)      pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3/ poddaje pod głosowanie wnioski o zmianę porządku obrad, które rada powiatu wprowadza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady ",

4.       w §21 w ust.1 skreśla się wyrazy "z uchwalonym"

5.       w §65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
2/ Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
3/ Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie,
4/ Zespół Szkół w Siemiatyczach,
5/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dziadkowicach,
6/ Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach,
7/ Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie,
8/ Szkoła Podstawowa Specjalna w Siemiatyczach z Filią przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńco - Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,
9/ Powiatowy Zarząd Dróg,
10/ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach,
11/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
12/ Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach",

 

6.       w §66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:

1/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach,
2/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
inż. Krzysztof Moczulski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2003-10-16

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2003-10-16