Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 1. Pozwolenie na budowę

  - Wniosek o pozwolenie na budowę

  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

  - Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

  -  Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust.1 - Prawo budowlane

 2. Pozwolenie na rozbiórkę

  - Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 3. Przyjmowanie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

  - Zgłoszenie rozbiórki
   
  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 4. Przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

  - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

  - Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 5. Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

  - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

  - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 6. Zmiana pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego

  - Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 7. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 8. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

  - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  - Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

 9. Wydawanie Kart Wędkarskich
   
  -Wniosek


 10. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

  - wniosek


 11. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

 12. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

 13. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji

 14. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 15. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 16. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

 17. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

 18. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny

 19. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

 20. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych

 21. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów

 22. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów dla terenów, których właścicielem są gminy

 23. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 24. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu

 25. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 26. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 27. Dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczone w publicznie dostępnych wykazach na podstawie art. 21 ust. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz o ocenach oddziaływania na środowisko - LINK

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Data wytworzenia: 2003-12-10

Wprowadzający: Piotr Pietrasiuk

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Data modyfikacji: 2023-02-17

Opublikował: Piotr Pietrasiuk

Data publikacji: 2003-12-10