1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac konserwatorskich kamiennych rzeźb sfinksów na cokołach

  - Program prac konserwatorskich

  - Formularz ofertowy
   
  - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
   
  - Załączniki z dnia 06.03.2018
   
  - Informacja o wyniku postępowania
   
 2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczące zatrudnienia specjalistów do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego pn. "Za życiem"
   
  - Informacja o wyborze oferty
   
 3. Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”

  - Załącznik

  - Przedłużenie terminu składania ofert

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 4. Zapytanie ofertowe - elektroniczny dostęp do systemu informacji prawnej dla Samorządu Terytorialnego z dodatkowym modułem - Prawo Europejskie

  - Formularz ofertowy

  -Pytania i odpowiedzi

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 5. Zapytanie ofertowe - odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z posesji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3
   
  - Formularz ofertowy:
         PDF, DOC
   
   - Projekt umowy

  - Informacja o wyniku postępowania
   

 6. Zapytanie ofertowe
  - usługa rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości w 2018r.

  - Formularz ofertowy
         PDF , DOC

  - Projekt umowy

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 7. Zapytanie ofertowe - Zarządzanie lokalami mieszkalnymi

  - Załącznik Nr 1

  - Załącznik Nr 2

  - Załącnzik Nr 3 - Formularz ofertowy
       PDF, DOC

  - Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

  SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA I FORMULARZA OFERTOWEGO

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 8. Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

  - Opis przedmiotu zamównienia - zał. 1

  - Formularz ofertowy - zał. 2

  - Formularz cenowy Cz I - zał .3A

  - Formularz cenowy Cz II - zał. 3B

  - Umowa - zał. 4

  - Pytania i odpowiedzi

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 9. Zapytanie ofertowe - Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu siemiatyckiego i dostarczenie ich na własny lub będący w dyspozycji parking strzeżony
   
 10. Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie majątku Powiatu Siemiatyckiego

  - Rejestry majątku

  - Rejestr pojazdów

  - Szkodowość

  - Odpowiedź i zmiana terminu składania ofert

  - Zestawienie sum ubezpieczenia jednostek Powiatu Siemiatyckiego

  - Korekta Majątku

  - Pytania i odpowiedzi - 2
        - Wykaz dróg cz. 1
        - Wykaz dróg cz. 2

  - Informacja o wyborze oferty
   
 11. Zapytanie ofertowe - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach za 2017 rok

  - Załącznik do ogłoszenia

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 12. Zapytanie ofertowe - dostawa tablic rejestracyjnych
   
  - Opis przedmiotu zamówienia
   
  - Umowa
   
  - Formularz ofertowy
   
  - Formularz ofertowy - do edycji

  - Pytanie i odpowiedź

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 13. Zapytanie ofertowe - wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów polegającej na wydaniu opinii o możliwości zmiany zapisu w ewidencji gruntów poszczególnych obrębów zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie
   
  - Wykaz Obrębów
   
  - Wzór umowy
   
  - Formularz ofertowy

  - Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 14. Zapytanie ofertowe - na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  - Formularz ofertowy

  - Wzór umowy

  - Pismo Wydziału Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

  - Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 15. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Siemiatyckiego”

  - Formularz ofertowy

  - Oświadczenie

  - Wykaz osób

  - Zobowiązanie

   - Informacja o wyniku postępowania
   
 16. Zapytanie ofertowe - na wykonanie budowy drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ Siemiatycze
   
  - Dokumentacja techniczna 

  - Informacja o wyniku postępowania

 17. Zapytanie ofertowe - na dostawę samochodu osobowego

  - Opis przedmiotu zamównienia

  - Załącznik Nr 1 do oferty

  - Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 18. Zapytanie ofertowe - na usługę polegającą na wykonaniu pomiaru i podziału działek

  - Załącznik nr 1 - załącznik graficzny

  - Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 - wzór umowy

  - Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 19. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Siemiatyckiego”.
   
  - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
   
  - Załącznik nr 2 - oświadczenie

  - Załącznik nr 3 - doświadczenie zawodowe
   
  - Załącznik nr 4 - wykaz osób

  - Informacja o unieważnieniu postępowania
   
 20. Zapytanie ofertowe - na wykonanie instalacji gazowej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Siemiatyckiego

   - Załącznik graficzny Nr 1
   
   - Załącznik nr 2 - warunki przyłączenia do sieci gazowej

   - Załącznik nr 3 - warunki techniczne wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

   - Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

   - Załącznik nr 5 - wzór umowy

  - Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 21. Zapytanie ofertowe - na wykonanie instalacji gazowej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego stanwoiącego własność Powiatu Siemiatyckiego

  - Załącznik graficzny Nr 1

  - Załącznik Nr 2 - Warunki przyłączenia do sieci gazowej

  - Załącznik Nr 3 - Warunki techniczne wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

  - Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy

  - Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

  - Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 22. Zapytanie ofertowe - Powiat Siemiatycki zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu siemiatyckiego

  - Odpowiedź na pismo dotyczące zapytania ofertowego

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 23. Zapytanie ofertowe - Powiat Siemiatycki zaprasza do złożenia ofert na usługę polegającą na wykonaniu pomiaru i podziału działek pod część drogi powiatowej Nr 1718B na odcinku zgodnie z załącznikkiem graficznym na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy refomujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.).

  - Załącznik graficzny

  - Formularz ofertowy

  - Wzór umowy

  - Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 24. Zapytanie ofertowe - oszacowanie wartości zorganizowanego gospodarstwa rolnego położonego na terenie województwa Podlaskiego, wchodzącego w skład zasobu Powiatu Siemiatyckiego
   
  - Formularz ofertowy
   
  - Wykaz usług
   
  - Umowa

  - Pytania od wykonawcy i odpowiedzi

  - Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert
   
 25. Zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego w zakresie wykonywania prac scaleniowych związanych z operacją pt. "Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo", realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje z wiązane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" dla operacji typu "Scalanie gruntów", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   
  - Formularz ofertowy
   
  - Umowa

  - Modyfikacja treści zapytania ofertowego

  - Nowy termin składania ofert

  - Informacja o wyniku postępowania
   
 26. Zapytanie ofertowe - Powiat Siemiatycki zaprasza do złożenia ofert na: usługę polegającą na wykonaniu mapy do celów projektowych części drogi powiatowej 1728B
   
  - Załącznik graficzny
   
  - Formularz ofertowy
   
  - Wzór umowy

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 27. Zaproszenie do składania ofert - Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu siemiatyckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na własny lub będący w dyspozycji parking strzeżony, spełniający warunki techniczne i inne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.
   
 28. Zaproszenie do składania ofert - Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu siemiatyckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na własny lub będący w dyspozycji parking strzeżony, spełniający warunki techniczne i inne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
   
 29. Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie usługi rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości w 2017 r. dla Powiatu Siemiatyckiego oraz Skarbu Państwa – Starosty Siemiatyckiego wykonującego zadania z administracji rządowej
   
  - Formularz ofertowy
   
  - Projekt umowy

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 30. Zapytanie ofertowe - Związek  Powiatów Województwa Podlaskiego zaprasza do złożenia ofert dotyczących wykonania studium wykonalności projektu pn. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych  - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" realizowanego w ramach działania 8.1. rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  - Wzór umowy

  - Zaproszenie

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
 31. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Integracja i harmonizacja danych graficznych w zakresie treści mapy zasadniczej oraz użytków i konturów zawartych w bazach graficznych i implementacja danych do baz produkcyjnych jednostek ewidencyjnych, jako części graficznej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   
  - Informacja o wyborze oferty po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zamówienia
   
 32. Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wydaniu opinii o możliwości zmiany zapisu w ewidencji gruntów obrębów wymienionych w załączniku

  - Załącznik do zapytania
  - Umowa z wykonawcą
   
 33. Zaproszenie do złożenia oferty - "BUDOWA STRAŻACKIEGO TORU PRZESZKÓD ZE WSPINALNIĄ"

  - Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie oferty

  - Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie oferty do 21.11.2016
   
  - Załącznik Nr 1
  - Załącznik Nr 2
  - Załącznik Nr 3
  - Załącznik Nr 4
  - Załącznik Nr 6
  - Załącznik Nr 7
  - Dokumentacja
   
  - Informacja o wyborze oferty
   
 34. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Integracja i harmonizacja danych graficznych w zakresie treści mapy zasadniczej oraz użytków i konturów zawartych w bazach graficznych i implementacja danych do baz produkcyjnych jednostek ewidencyjnych, jako części graficznej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

  ZADANIE 1: Klepacze, Łopusze, Smarklice (gmina Drohiczyn), Kamianki, Krakówki Dąbki, Krakówki Włodki, Krakówki Zdzichy (gmina Grodzisk), Ostrożany, Smorczewo (gmina Drohiczyn), Jaszczołty, Morze, Lubowicze, Stadniki (gmina Grodzisk), Drochlin, Krynki Sobole, Niewiarowo-Przybki, Niewiarowo-Sochy, Rybałty (gmina Grodzisk), Bujaki, Miłkowice Maćki, Narojki, Sytki (gmina Drohiczyn), Krupice, Klekotowo, Ogrodniki (gmina Siemiatycze);

  ZADANIE 2: Drohiczyn miasto;

  - Informacja o unieważnieniu postępowania
   
 35. Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wydaniu opinii o możliwości zmiany zapisu w ewidencji gruntów obrębów wymienionych w załączniku

  - Załącznik do zapytania
  - Wzór umowy
   
 36. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi: badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach za 2016 rok.
   
  - Załącznik - oferta
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 37. Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”.

  - Załącznik Nr 1
  - Załącznik Nr 2
  - Załącznik Nr 3
  - Załącznik Nr 4
   
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

 38. Zapytanie ofertowe - Związek  Powiatów Województwa Podlaskiego zaprasza do złożenia ofert na wsparcie w procesie przygotowania projektu pn. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych  - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".

  - Zaproszenie
  - Wzór Umowy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 39. Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

   
 40. Zaporszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie

  - Sprostowanie

  - Załącznik Nr 1
  - Załącznik Nr 2
  - Załącznik Nr 3
  - Załącznik Nr 4

  - Informacja o wyborze oferty


   
 41. Zapraszenie do złożenia oferty na oświetlenie zewnętrzne terenu dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

   
 42. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2015 rok

  - Oferta

   
 43. Zapytanie ofertowe - wykonanie glebznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów
   

 

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Data wytworzenia: 2016-05-27

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2015-02-12

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2015-02-12